Bun venit in Săcălaz

Regulament de functionare

REGULAMENT DE FUNCŢIONAR

 

CONSILIUL LOCAL AL
Comunei Sacalaz

 

Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 1 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SACALAZ INTRODUCERE CAPITOLUL I CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Sectiunea 1. Preşedintele de şedinţă Secţiunea 2. Alegerea viceprimarului Secţiunea 3. Comisiile de specialitate. Desfasurarea sedintelor comisiilor de specialitate. Secţiunea 4. Alte dispoziţii ( primar, secretar ) CAPITOLUL III FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL Sectiunea 1. Desfasurarea sedintelor consiliului local. Metodologia elaborarii si adoptarii proiectelor de hotarari. Secţiunea 2. Procedura de vot CAPITOLUL IV DECLARATII, ÎNTREBARI, INTERPELÃRI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI CAPITOLUL V DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER Secţiunea 1. Dispoziţii generale Secţiunea 2. Drepturile, obligatiile si raspunderea alesilor locali Secţiunea 3. Aparatul permanent al consiliului local CAPITOLUL VI DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 2 INTRODUCERE Consiliul local al comunei Sacalaz este autoritatea administraţiei publice locale deliberative, constituit din 15 consilieri pe durata unui mandat de 4 ani, potrivit legii. În activitatea sa, Consiliul local este subordonat numai legii, exercitând atribuţiile conform limitelor de competenţă materială stabilite prin Legea 215/2001, republicata si modificata, privind administraţia publică locală şi a celor cuprinse în alte legi şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. Normele de procedură prevăzute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la şedinţele Consiliului local Sacalaz, oricare este calitatea în care participă la acestea. CAPITOLUL I CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL ART.1. Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. ART.2. Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor ART.38 alin.1 şi 1.1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. ART.3. În conformitate cu prevederile ART.30 alin.1 al Legii nr.215/2001, republicata si modificata, privind administraţia publică locală, prefectul convoacă, prin ordin, consilierii locali declaraţi aleşi la şedinţă de constituire, în termenul prevăzut la articolul de mai sus. ART.4. La şedinţa de constituire participă prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. ART.5. (1) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii. (2)În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. (3)Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. (4) La şedinţa de constituire a consiliului local prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu excepţia cazurilor când absenţa este temeinic motivată. (5)Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră. ART.6 (1)Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri să preia conducerea şedinţei, ajutat fiind de cei mai Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 3 tineri doi consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului unităţii administrativteritoriale, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei. (2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unitatii administrativ teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la Biroul Electoral de Circumscripţie. (3) Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi şi validaţi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier. (4)Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul lui va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii, dar numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată. (5)Consilierii se pot constituii în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe a căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3, conf art. 24 alin .1din Legea 393/2004 modificata . (6)Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.5, pot constitui un grup prin asociere, conf. art. 24, alin. 2 din Legea 393/2004 modificata. (7)Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului, conf. art. 24, alin. 3 din Legea 393/2004 modificata. (8)Prevederile referitoare la grupuri se aplică şi consilierilor independenţi. Consilierii independenţi se pot afilia la oricare dintre grupuri, cu acceptul grupului respectiv. (9)Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier. (10)În cazul fuzionării a două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. ART.7 (1)Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. (2)Numărul membrilor comisiei de validare se stabileşte, prin vot deschis, iar rezultatul alegerii va fi consemnat în HOTĂRÂREA NR. 1. (3)Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. (4)Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. (5)Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă. (6)Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. (7)Rezultatul validării mandatelor se consemnează în HOTĂRÂREA NR. 2. (8)Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. (9)Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. ART.8 Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în fata consiliului local următorul jurământ în limba romana: “Jur sa respect Constituţia şi legile tarii şi sa fac, cu Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 4 buna-credinţa, tot ceea ce sta în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)… Aşa sa-mi ajute Dumnezeu!” ART.9 (1) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul unitatii administrativ teritoriale dă citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordinea alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblie. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cît şi, dacă este cazul, pe Biblie şi va pronunţa cuvântul jur, după care semnează jurământul de credinţă, care este imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. (2) Consilierii pot depune jurământul şi fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă. (3)Consilierii locali care refuza să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt ce se consemnează în procesul – verbal al şedinţei. (4)În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză. ART.10 În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuza sa depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă pana la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. ART.11 Consiliul local se declara legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constata prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi, care va fi HOTĂRÂREA NR. 3. CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL SECTIUNEA 1 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ ART.12 (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţa, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. (2)Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. (3)După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului, iar rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în HOTĂRÂREA Nr.4 (4)HOTĂRÂRILE nr.1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie cu excepţia Hotărârii nr. 2 care poate fi atacată, de cei interesaţi, în termen de 5 (cinci) zile de la adoptare sau de la comunicare la Tribunalul Timis. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 5 ART.13 (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: a) conduce şedinţele Consiliului local; b) supune atentiei Consiliului Local continutul ordinii de zi, inscrierea unor puncte suplimentare, daca este cazul, dupa care supune spre aprobare ordinea de zi. c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor contra şi a abţinerilor; d) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal e) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţei f)supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului, acordă cuvântul, asigură dezbaterea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, întrerupe şi ridică şedinţa g) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni h) reprezintă consiliul local până la intrarea în atribuţiuni a preşedintelui care îl urmează i) Asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor PENTRU, CONTRA si a ABTINERILOR. j) Semneaza hotararile aprobate de Consiliul Local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul verbal. (2)Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau însărcinări date de consiliul local SECTIUNEA 2 ALEGEREA VICEPRIMARULUI ART.14 (1) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia. (2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie. (3) Pe durata mandatului, viceprimarul primeste o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege. (4) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite. (5) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut. ART.15 (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în HOTĂRÂREA NR.5 . SECTIUNEA 3 COMISIILE DE SPECIALITATE. DESFASURAREA SEDINTELOR COMISIILOR DE SPECIALITATE ART.16 (1) După constituire, Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. (2) Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al comunei Sacalaz organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate: Comisia I – pentru studii, economica,agricultura si industrie alimentara; Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 6 Comisia II – pentru servicii, comert, sport, invatamant, cultura, activitate stiintifica si relatii cu cultele, de sanatate si protectie sociala; Comisia III – pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice si a drepturilor cetatenilor, de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice ; (3) Fiecare din aceste comisii este constituită din 3 sau 7 membri. (4) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă , opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfasoara activitatea. (5) Numărul şi denumirea comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin HOTARAREA nr.6 (6) Prin hotărâre a consiliului local se poate modifica numărul comisiilor de specialitate. ART.17 Comisiile aleg din rândul membrilor săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar. ART.18 (1) Comisiile de specialitate lucrează in plen si iau hotărari cu votul majorităţii membrilor lor. (2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei (autori de proiecte de hotărâri, amendamente, anchete). (3) Şedinţele comisiei sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri. (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi audiate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot. (5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăsoare cu uşile închise. ART.19 ATRIBUTIILE COMISIILOR DE SPECILAITATE: (1)- COMISIA I – PENTRU STUDII, ECONOMICA , AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA Analizeaza necesitatea si oportunitatea promovarii proiectelor de hotarare si dupa caz avizarea , amendarea si respingerea acestora in urmatoarele domenii specifice de activitate : -studii si prognoze economice ;-buget propriu si executie bugetara ;-imprumuturi, virari de credite si utilizarea rezervei bugetare ;-impozite, taxe si tarife locale ;- administrarea domeniului public si privat al comunei ;-darea in administrare, concesionare sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei ;-vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietatea privata a comunei ;-activitatea societatilor comercialela care comuna este actionar sau asociat ;-asigurarea conditiilor materiale si financiare necesare functionarii institutiilor publice si seriviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local ;-lucrari publice de interes local ;-studii si documentatii tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local ;-construirea, intretinerea, modernizarea si administrarea drumurilor si podurilor comunale si a strazilor , precum si a infrastructurii cailor de comunicatii de interes comunal si zonal ;-probleme specifice privind amenajarea si dezvoltarea rurala ;-masuri pentru protectia mediului a dezvoltarii rurale in contextul mai larg al conceptului de zona metropolitana si a polului de crestere de interes national Timisoara ;- protectia plantelor, refacerea si protectia solului, prognoze si studii in domeniul agricol, silvic, horticultura ;-promovarea politicilor publice locale, pentru sprijinirea economiei locale si cresterea standardului de viata si locuire a cetatenilor comunei ;-programe de dezvoltare Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 7 comunala si zonala ;-cooperare transfrontaliera ;-cooperarea si asocierea cu persoane juridice romane si straine,cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri in vederea promiovarii si realizarii unor proiecte comunede interes public comunal ;-reuniuni, schimburi de experienta si manifestari publice interne si internationale;-colaborarea cu agenti economici ;-incadrarea terenului in zone de fertilitate ;-activitati stiintifice agricole. (2) COMISIA II – PENTRU SERVICII , COMERT, SPORT, INVATAMANT, CULTURA, ACTIVITATE STIINTIFICA SI RELATII CU CULTELE , DE SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA Analizeaza necesitatea si oportunitatea promovarii proiectelor de hotarare si dupa caz avizarea , amendarea si respingerea acestora in urmatoarele domenii specifice de activitate : – evaluarea serviciilor publice a nevoilor de dezvoltare ale acestora inclusiv necesitatea noilor servicii, avizarea regulamentului de organizare si functionare, standardele de calitate si indicatorii de performanta ;- agenda manifestarilor si actiunilor cultural artistice, sportive si de tineret ;- programe si proiecte educativ stiintifice, culturale si sportive ;- sprijinirea activitatilor cultural artistice, sportive si de tineret desfasurate de comunitatile locale ;- invatamantul prescolar si gimnazial ; – transportul scolar ; – relatii cu cultele religioase ;- sprijinirea practicarii educatiei fizice si a sportului de performanta ; – propuneri privind premierea elevilor si a sportivilor cu rezultate deosebite la concursurile si competitiile interne si internationale ;- unitati sanitare si medico – sociale de interes comunal ;- sanatatea publica a comunitatilor locale ;- probleme sociale ale familiei, batranilor si persoanelor cu handicap ;- protectia persoanelor defavorizate ;- sprijinirea acordarii ajutoarelor sociale si a altor categorii de ajutoare, inclusiv pentru persoanele cu handicap ;- relatii cu organizatiile neguvernamentale in domeniul protectiei sociale ;- protectia special a copiilor, ocrotiti in regim rezidential si in formele altenative de tip familial, precum si a persoanelor cu handicap ;- cooperarea si asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara si strainatate ;-ocuparea fortei de munca ;- relatii cu asociatiile nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale . (3) COMISIA III – PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALE, JURIDICA, APARAREA ORDINEI PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENILOR, DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI LUCRARI PUBLICE Analizeaza necesitatea si oportunitatea promovarii proiectelor de hotarare si dupa caz avizarea, amendarea si respingerea acestora in urmatoarele domenii specifice de activitate : – promovarea principiilor autonomiei locale si a descentralizarii serviciilor publice ; – servicii publice de interes local si servicii comunitare ; – statutul alesilor locali ; – liberul acces la informatiile de interes public si transparenta decizionala ; – siguranta persoanei si siguranta civica a comunitatii ; – relatii cu organizatiile societatii civile ; – probleme privind respectarea si apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, ordinea publica ; – analizarea si stabilirea gravitatii abaterior savarsite de consilierii locali ; – organizarea si amenajarea teritoriului comunei ; – dezvoltare urbanistica generala a comunei si a localitatilor componente ; – cooperarea cu autoritatile administratiei publice judetene si locale pentru realizarea proiectelor de urbanism si amenajarea teritoriului ; – lucrari publice de inters local ; documentatii tehnico – economice pentru lucrarile de investitii de interes local ; -construirea si intretinerea, modernizarea si administrarea drumurilor si podurilor comunale si a strazilor precum si a infrastructurii cailor de comunicatii de interes comunal si zonal ; – probleme specifice privind amenajarea şi dezvoltarea rurală; -măsuri pentru protecţia mediului, a dezvoltării rurale în contextul mai larg al conceptului de zonă metropolitana şi a polului de creştere de interes naţional Timişoara; -protecţia plantelor si a Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 8 asezarilor omenesti; -combaterea poluarii si conservarea rezervatiilor naturale. (4) Toate comisiile de specialitate analizează şi avizează în domeniile de competenţă cu privire la strategiile, prognozele şi programele de dezvoltare a comunei, cooperările şi asocierile interne şi internaţionale, precum şi cu privire la documentaţiile investiţiilor proprii ale consiliului local. (5) Domeniile şi obiectul de activitate ale fiecărei comisii de specialitate nu este limitativ şi se poate modifica şi completa prin hotărâre a consiliului local, la propunerea comisiilor interesate. (6) Alte atributii ale comisiilor de specialitate: a) analizează informările, referatele, rapoartele şi documentaţiile care i se prezintă, potrivit domeniului de activitate; b) analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local, potrivit domeniului de activitate pe care le prezintă consiliului local; c) iniţiază şi coordonează studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite; d) evalueaza si controleaza activitatea societăţilor comerciale şi regiilor autonome din subordinea Consiliului Local al comunei Sacalaz pe baza rapoartelor de activitate periodice sau anuale si a indicatorilor de rezultat aprobati, luarea masurilor necesare imbunatatirii activitatii si calitatii serviciilor acestora; e) analizeaza si avizeaza sau aproba dupa caz programele anuale de activitate ale societatilor comerciale, serviciilor publice si regiilor autonome din subordinea consiliului local si indicatorii de performanta propus de managementul acestora; f) se pronunţă asupra altor probleme trimise de primar si consiliul local spre avizare; g) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local; h) propun asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici interni sau externi în scopul realizării sau exploatării unor lucrări de interes comun şi efectuează studii şi analize privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrătire a comunei Sacalaz cu localităţi din străinătate şi propun consiliului local proiecte de hotărâri în acest sens; i) urmăresc aplicarea hotărârilor adoptate de către consiliul local si monitorizeaza indeplinirea acestora de catre executiv; j) controlează periodic modul în care s-au soluţionat petiţiile cetăţenilor corespunzător domeniului de activitate; k) indeplinesc orice atributii date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. ART.20 Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii; b) convoacă in termenele stabilite in prezentul regulament şedinţele comisiei şi supune spre aprobare ordinea de zi membrilor comisiei; c) conduce şedinţele comisiei; d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe reprezentantii compartimentelor de specialitate care au redactat referatele de specialitate si proiectele de hotarari in vederea sustinerii acestora. Participantii si invitatii la sedintele comisiei nu au drept de vot ; e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce; f) susţine în şedinţele de consiliu avizele si amendamentele formulate de comisie; g) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite prin hotarari ale consiliul local. h) asigură menţinerea ordinii în şedinţele comisiei având acelea şi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă şi putând aplica sancţiunile prevăzute în statutul aleşilor locali ART. 57 alin. (1) lit. a-d Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 9 ART.21 Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisei si intocmeste fisa de prezenta lunara; b) informează preşedintele comisiei asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării; c) efecutează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor comisiei; d) supraveghează şi verifică consemnarea corectă a amendamentelor şi observaţiilor din comisie; e) asigura redactarea procesului-verbal de sedinta; e) îndeplineşte orice alte însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte. ART.22 Sefii de birou sau reprezentantii compartimentelor de specialitate sprijina comisiile in organizarea si desfasurarea sedintelor ; ART.23 (1) Activitatea curentă de secretariat va fi asigurată de către secretarul unitatii administrativ teritoriale care va avea următoarele atribuţii principale: a) pregăteste şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului local; b) colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri în vederea prezentării acestora în şedinţele comisiilor de specialitate in plenul consiliului local şi acorda viza de legalitate juridical pentru intrarea in sedinta; c) verifică existenţa tuturor documentelor necesare fundamentarii lucrarilor sedintelor precum si temeiul legal si respectarea legislatiei nationale si cea a UE pentru documentele care necesita avizul comisiilor de specialitate si aprobarea acestora de catre coniliul local; d) întocmeste dosarele de şedinţă si transmite membrilor comisiei in termenul stabilit prin prezentul regulament convocatorul pentru lucrarile comisiei cu ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii sedintei de consiliu local; e) participă la şedinţe şi acordă consilierilor asistenţă şi sprijin de specialitate în desf ăşurarea activitaţii; f) confirma pentru veridicitate cele redactate in procesele-verbale de sedinta ale consiliului local intocmite de referentul de specialitate; g) întocmeste note la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a plenului, în baza amendamentelor formulate în comisiile de specialitate; h) ţine evidenţa documentelor şi a participării la şedinţe a membrilor comisiilor; i) înştiinţează în scris executivul primăriei despre interpelările formulate de către consilieri în şedinţele consiliului local şi aduc la cunoştinţa acestora răspunsul compartimentului de specialitate; j) îndeplineste orice alte însărcinări pentru buna organizare şi desfăsurare a şedinţelor. (2) Orele prestate în cadrul şedinţelor de către consilierii din cadrul Consiliului Local vor fi confirmate de către preşedintele comisiei de specialitate şi plătite în conformitate cu prevederile legale. ART.24 (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte, printr-o instiintare scrisa in care se mentioneaza, locul , data si ora desfasurarii sedintei. (2) Materialul pentru desfasurarea sedintelor de comisie va fi pus la dispozitie de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale, odata cu convocatorul pentru sedinta ordinara sau extraordinara. (3) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme pentru care se poate pune la dispoziţia consilierilor după caz fie documentaţia de fundamentare necesară în cazul în care se solicită un aviz din partea comisiei, sau o consultare preliminară pentru o problemă care va face obiectul unei şedinţe ulterioare. (4)Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 10 (5) În caz de absenţă nemotivata la şedinţele pe comisii, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în Statutul aleşilor locali (art.57-67). (6) In vederea informarii directe asupra problemelor colectivitatii locale comisiile de specilaitate isi pot desfasura sedintele si in satele comunei. ART.25 Şedinţele comisiilor de specialitate premerg şedinţele consiliului local. ART.26 (1) La dezbaterea si analizarea proiectelor de hotărâri, membrii comisiilor pot formula amendamente şi propuneri care vor fi aprobate dacă este întrunit votul majorităţii consilierilor prezenţi. (2)Avizele acordate de comisie se inscriu in raportele tehnico-economice de fundamenatre redactate in structura stabilita prin prezentul regulament la capitolul « anexe » si vor cuprinde separat, dupa caz, o nota cu motivarea necesara pentru amendamentele si propunerile acceptate cat si pentru cele respinse. (3) Avizul întocmit potrivit alin.(1) ş i (2) se prezintă secretarului comunei, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri pana la sedinta de consiliu. ART.27 (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei, iar câte o copie a acestuia va fi înmânat secretarului primăriei si membrilor comisiei la inceputul şedinţei de plen a consiliului local care urmează. (2) Preşedintele poate încuvinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor comisiei să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise. ART.28 Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului. ART.29 (1) Consiliul local va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului. (2)Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.(1) obiectivele şi tematica activita ţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. (3) Fiecare comisie de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. ART.30 În cadrul Consiliului Local al comunei Sacalaz va funcţiona o comisie consultativă compusă din: primar, viceprimari, preşedinţii comisiilor pe domenii de specialitate, secretarul consiliului local, şefii compartimentelor de specialitate şi de servicii ale primăriei.Această comisie stabileşte prioritătile de ordin legislativ şi executiv la nivel local, pe termen scurt, mediu şi lung. SECTIUNEA 4 ALTE DISPOZITII ( PRIMAR, SECRETAR) ART.31 (1)După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. (2)În acest scop judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului, rezultat care se aduce şi la cunoştinţa prefectului. (3)După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut la ART.32 alin.1, al Legii 215/2001, republicata, folosindu-se procedura stabilită la ART. 9 alin 1,2 si 3 din prezentul Regulament. (4)Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. (5)În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 11 după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii. ART.32 (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului. (2)Primarul va ocupa în sala de şedinţă un loc distinct. (3)Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct. ART.33 (1) Primarul participă la şedinţele Consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu în procesul – verbal de şedinţă. (2) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. (3)Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si a hotararilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii. (4) Primarul prezinta consiliului local , in primul trimestru , un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale. (5) Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativteritoriale si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. ART.34 (1) Secretarul unitatii administrativ teritoriale participă la şedinţele consiliului local. (2)Secretarului unităţii administrativ teritoriale îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele Consiliului local: a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local cu respectarea prezentului regulament, la cererea primarului sau cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie; b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi comunică ordinea de zi; c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participări la şedinţe a consilierilor; d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă; e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; f) asigură întocmirea procesului verbal al şedinţei consiliului local, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul verbal al şedinţei anterioare pe care îl supune spre aprobare consiliului local; g) asigură întocmirea dosarului de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora; h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilieri care se încadrează în dispoziţiile ART.46 alin.1 din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale; k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local; l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi aparatului permanent al consiliului local; m) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 12 precum şi între aceştia şi prefect; n) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a hotărârilor consiliul local, în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; o) repartizează preşedinţilor comisiilor de specialitate, proiectele de hotărâri, împreună cu raportul de specialitate al serviciilor din cadrul primăriei, cu menţiunea datei depunerii a rapoartelor de specialitate al comisiei, conform celor prevăzute la ART. 26 din prezenta. p) verifica temeiul legal si respecatarea legislatiei nationale si UE pentru toate documentele care fac obiectul solicitarii de avizare de catre comisiile d especialitate si aprobare de catre consiliul local. (3)Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului. CAPITOLUL III FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL SECŢIUNEA 1 DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR . METODOLOGIA ELABORARII SI APROBARII PROIECTELOR DE HOTARARI ART.35 (1) Convocarea şedinţelor Consiliului Local se face conform legii prin dispozitie emisa de către Primar, pentru sedinta ordinara cu cel puţin 5 zile înainte iar pentru sedinta extraordinara cu cel putin 3 zile inainte printr-o înştiinţare scrisă în care se menţionează, locul desfăşurării şedinţei, data, ora, ordinea de zi propusă şi locul de unde/modalitatea prin care se pot ridica documentele de şedinţă cu fundamentarea proiectelor de hotărâri propuse prin ordinea de zi. (2) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indata. ART.36 (1) Documentele de sedinta pentru consiliul local cuprind proiecte de hotărâri, rapoarte sau note cu amendamentele formulate ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. (2)Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmisa consilierilor impreuna cu procesul verbal al sedintei anterioare şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (3) Ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local Sacalaz se va modifica doar in cazuri exceptionale, cand proiectele care urmeaza a fi incluse nu mai suporta amanare. (4) Ordinea de zi se supune aprobării consiliului local la inceputul sedintei de consiliu. (5) Proiectele de hotărâri şi celelate probleme asupra cărora urmează să se elibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului local, de avizul comisiilor de specialitate şi de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, dacă este cazul. Referatul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unitatii administrativ teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 13 (6) Participarea persoanelor interesate sau a asociatilor legal constituite la lucrările şedinţelor publice care au prezentat sugestii si propuneri in scris cu valoare de recomandare referitoare la proiecte de interes public, se va face prin afisare, inserat in site-ul propriu odata cu inaintarea ordinii de zi catre consiliul local , anunţ care va conţine data, ora şi locul de desfăsurare a şedinţei publice precum şi ordinea de zi. ART.37 (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul unitatii administrativ teritoriale. (2)Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului unitatii administrativ teritoriale. Absenta acestora de la sedintele de consiliu este motivata in urmatoarele cazuri………………………….. (3)Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta. (4) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5% din indemnizatia lunara a primarului. (5) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin. (4), este de o sedinta ordinara de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna. (6)Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii. (7)Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate. ART.38 (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise în ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a poiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul sau preşedintele de şedinţă. Apoi se dă cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul. (2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.1 se trece la dezbateri. (3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. (4) Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia. (5) Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă este dat de preşedinte şi maximum de două ori la aceeaşi temă supusă dezbaterii. (6) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ teritoriale afişează la sediul primăriei, şi după caz pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale o copie a procesului verbal al şedinţei. ART.39 (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor. (2)Prevederile alin.1 se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. (3)Persoanelor invitate li se poate acorda cuvântul numai în probleme în care au fost solicitate. (4)În situaţia discutării unui proiect de hotarâre iniţiat de cetăţeni, aceştia vor fi invitaţi obligatoriu. (5)În cazul în care numărul cetăţenilor iniţiatori este mai mare de trei, vor fi invitaţi trei reprezentanţi ai acestora. ART. 40 (1)Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliul local sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc. (2)Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, convocată şi organizată de primar şi desfăşurată în prezenta primarului sau viceprimarului. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 14 (3)La discutarea problemelor privind satele respective delegatul sătesc va fi invitat în mod obligatoriu. Votul acestuia are caracter consultativ. ART.41 (1) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. (2)Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenti. ART.42 (1)Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitor şi cei prezenţi în sală. (2)Este interzisă folosirea, în sala de şedinţă, în timpul şedinţelor a telefoanelor mobile de către oricare persoană, indiferent de calitatea acesteia. ART.43 (1) În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. (2)Durata maximă a unei şedinţe nu va depăşi 4 ore. Consiliul decide prin majoritate simplă de voturi dacă doreşte să dezbată ordinea de zi peste cele 4 ore, dar nu mai mult de 30 de minute. ART.44 (1)Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. (2)Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse, fără a se mai supune votului. (3)Preşedintele de şedinţă sau consilierii, pot propune ca oricare din punctele cuprinse pe ordinea de zi, să se retransmită serviciilor sau comisiilor de specialitate pentru reanalizare, completare, fundamentare tehnico-economica si juridica si dupa caz replanificare pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de consiliu local pentru prezentare. Asupra acestei propuneri, consiliul hotărăşte prin vot simplu, fără dezbateri. ART.45 Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, şotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial sau nepatrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. ART.46 Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor art.45 sunt nule de drept. Nulitatea se constata de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoana interesată. ART.47 (1)Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui consilier, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât prin vot secret, va fi afişata la sediul consiliului local şi publicat în site-ul propriu. (2) Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă va întocmi şi va face public un raport anual privind transparenţa decizională , după luarea la cunoştinţă de către Consiliul Local, raport care va cuprinde următoarele elemente: • numărul total al recomandărilor primite; • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâri; • numărul participanţilor la şedinţele publice; • numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâri; • cazurile în care consiliul local a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ; • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetătenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora; • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului. (3) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică . (4)Titlurile de Cetăţean de Onoare al comunei Sacalaz vor fi decernate în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Sacalaz, convocate special în acest sens. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 15 ART.48 (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor locali, viceprimarului şi cetăţenilor. (2) In cazul in care viceprimarul apreciaza ca fiind necesar initierea unui proiect de hotarare face aceasta propunere in sedinta operativa, urmand ca primarul sa isi insuseasca sau nu propunerea, potrivit atributiilor sale. (3) Proiectele de hotarari inaintate de catre primar vor fi insotite de un referat de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului, compartimentul fiind responsabil pentru sustinerea proiectelor in comisiile de specialitate si in plenul consiliului. (4) Referatul de specialitate trebuie să conţină: a) situatia existenta,necesitatea si oportunitataea respectiv, expunerea de motive care a condus la necesitatea iniţierii proiectului de hotărâre si solutia propusa; b) referatul va evidentia avantajele tehnico-economice pentru consiliul local si impactul asupra populatiei in cazul adoptarii hotararii ; c) în cazul în care prin referat se propun taxe, tarife sau plăţi, se va preciza baza de calcul a acestora; d) dacă este cazul, referatul va fi însoţit de Anexe. (5) Referatul de specialitate va fi semnat de cel care îl întocmeşte, de sef compartiment sau de viceprimar. În situaţia în care referatul de specialitate conţine aspecte aflate în competenţa altor servicii este necesară semnarea referatului şi de către conducătorul acestora. Secretarul verifică documentaţia şi avizeaza de legalitate proiectul de hotarare, cu sau fără obiecţii. În cazul în care juristul care avizează referatul de specialitate are obiecţii, atunci el va propune în scris şi soluţiile legale pentru rezolvarea situaţiei. În baza avizului juridic, primarul aprobă referatul de specialitate care va fi inaintat comisiilor de specialitate sau dispune refacerea documentaţiei. ART.49. (1) Proiectele de hotărâri promovate de conducerea executiva a primariei se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului. (2) Fiecare comisie din cadrul Consiliului Local Sacalaz va primi inainte cu 3 zile de data stabilita pentru intrunire copii dupa actele care stau la baza intocmirii proiectului propus spre apobare (referate, orice alte documente aferente proiectelor de hotarari). (3) Operaţiunile prevăzute la alin.2 se realizează prin grija secretarului unitatii administrativ teruitoriale. ART.50 (1) Proiectele de hotărâri initiate de consilierii locali vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi trimise compartimentelor de specialitate ale aparatului propriu al primariei in vederea intocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor cărora li se transmit materialele spre analiză se face de către primar. (2) Proiectele de hotarari vor fi redactate de cei care le propun in conformitate cu normele de tehnica legislativa si structura de continut recomandata la capitolul anexe din prezentul regulament. In acest scop, secretarul unitatii administrativ teritoriale si personalul de specialitate din aparatul propriu al primariei vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate pentru intocmirea proiectelor. (3) În situaţia în care proiectul de hotărâre este iniţiat de unul sau mai mulţi cetăţeni trebuie să fie însoţit, obligatoriu, printr-o listă de susţinători cuprinzând cel puţin 5% din cetăţenii cu drept de vot din comună. După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul unitatii administrativ teritoriale, proiectul de hotărâre va fi afişat la sediul consiliului local şi se urmează procedura prevăzută in prezentul regulament. (4) Proiectele de hotărâri, însoţite de expunerile de motive se vor prezenta compartimentelor de resort din aparatul de specialitate care vor redacta pe bază de studiu şi documentare, rapoartele de specialitate, în termen de cel mult 20 de zile de la solicitarea iniţiatorului. (5) Compartimentele de resort vor solicita, de la caz la caz, sprijin şi asistenţă din partea compartimentului juridic şi a secretarului comunei. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 16 ART.51 (1) Persoana desemnată de către Primar pentru relatia cu societatea civilă are următoarele atribuţii: -să publice un anunţ referitor la proiectele de hotărâri care urmează a se discuta în şedinţa consiliului local, pe site-ul institutiei primariei , să -l afişeze la sediul acestuia, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media locală cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi avizare de către comisiile de specialitate ale consiliului local a proiectelor de hotarâri. Anunţul va cuprinde: • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii consiliului local; • textul complet al proiectului de hotărâre; • termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre; – să transmită proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii; – să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus în termen de 10 zile de la publicarea anunţului; – să primeacă solicitările asociaţiilor legal consituite sau a altor autorităţi publice cu privire la organizarea unor dezbateri publice şi să publice un anunţ referitor la data şi locul unde urmează să fie organizată întâlnirea; – difuzarea anunţului privind şedinţa publică a Consiliului Local şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică . (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin.(2). (3)Dacă nu s-a solicitat dezbaterea publică , proiectele de hotărâri împreună cu observaţiile şi propunerile formulate de persoanele interesate se transmit compartimentelor de specialitate ale aparatului propriu al consiliului pentru a se pronunţa în legătură cu aceste recomandări (definitivare). (4) După definitivare, compartimentele de specialitate vor trimite materialele la secretarul unitatii administrativ teritoriale cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele comisiilor de specialitate. (5) În cazul în care o asociatie legal constituită sau o altă autoritate publică solicită în scris organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, consiliul local este obligat să comunice cu 10 zile înainte data şi locul unde urmeaz ă să fie organizată această întâlnire. Consiliul local va analiza toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuţie. (6) La dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul proiectului şi specialişti din aparatul propriu al primariei care au redactat referatul de specialitate. (7) Dezbaterile, propunerile, sugestiile şi opinile participanţilor se consemneaz ă în procesul-verbal al şedinţei şi se înregistrează pe bandă magnetică. (8) Propunerile se transmit în scris comisiilor de specialitate ale consiliului local şi se vor dezbate, împreun ă cu proiectul de hotărâre al iniţiatorului, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor regulamentului de organizarea şi funcţionare ale consiliului. (9) Propunerile exprimate în cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare. (10) Activitatea de avizare a proiectelor de hotărâri este în competenţa exclusivă a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotărârilor este de competenţa exclusivă a plenului consiliului local. ART.52 (1) Consiliul local va organiza dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri, dacă acest lucru a fost solicitat în scris de către o altă autoritate publică sau o asociaţie legal constituită. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 17 (2) Dezbaterea publică se organizează în cel mult 10 zile de la data înregistrării solicitării potrivit alin.(1), în data şi locul stabilite de primar şi preşedintele de şedinţă a consiliului local. (3) La dezbaterea publică vor participa în mod obligatoriu iniţiatorul proiectului de hotărâre şi personalul din aparatul de specialitate care a redactat raportul de specialitate, precum şi reprezentanţii autorităţii publice sau asociaţiei legal constituită care au solicitat organizarea dezbaterii publice. (4) Dezbaterile, propunerile şi sugestiile participanţilor se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. ART.53 (1) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri se supun, la propunerea primarului, adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. (2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente. (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) ş i (2) se realizeaz ă prin grija secretarului unitatii adminisstrativ teritoriale. (4) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se trasmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de că tre primar împreun ă cu secretarul unitatii administrativ teritoriale. (5) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor. (6) După examinarea proiectului şi a recomandărilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. (7) Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ teritoriale, care va lua măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă . (8) Proiectele de hotărâri însoţite de referatul compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului, de avizul comisiei de specialitate şi de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia. ART.54 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţe, în afară de cazurile în care legea prevede o altă majoritate. (2) Proiectele de hotărâri privind bugetul, contractarea de împrumuturi, stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor, participarea la programe de dezvoltare zonală, judeţeană, regională, sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului şi asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine, se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. (3) Proiectele de hotărâri privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. ART.55 (1) Hotărârile se semnează de preşedinte şi se contrasemnează, pentru legalitate, de secretarul unitatii administrativ teritoriale. In cazul in care presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze, hotararea consiliului locla se semneaza de 3-5 consilieri locali. (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale, nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei şi va comunica prefectului obiecţiile cu privire la legalitatea hotărârii. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 18 (3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararrile consiliului local primarului si prefectului de indata , dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii. (4) Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop. ART.56 Publicarea proiectelor de hotarari si a hotărârilor de interes public ale Consiliului Local Sacalaz, se face pe site-ul oficial al comunei Sacalaz la adresa www.sacalaz.ro şi prin afisare la avizierul primăriei. SECTIUNEA 2 PROCEDURA DE VOT ART.57.(1)Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. Consiliul local stabileste ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. Procedurile de votare vor fi « pentru », « contra » sau « abtinere ». (2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. Abţinerile şi votul împotrivă în cazul votului deschis prin ridicarea mâini vor fi consemnate nominal în procesul verbal al şedinţei prin rostirea numelui de catre presedintele de sedinta. (3)Votul prin apel nominal se va utiliza şi la propunerea a minimum 3 (trei) consilieri în funcţie. ART.58 (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării în sensul cuvintelor « pentru », « contra » sau « abtinere » . Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul « pentru », « contra » sau « abtinere », în funcţie de opţiunea sa, după care se consemneaza in procesul-verbal de sedinta. (2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur. ART.59 (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţa de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele DA sau NU. (3)Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.2. ART.60 (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel. (2)Pentru adoptarea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul consilierilor in functie. (3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia. (4) În caz de paritate de voturi hotărârea nu se adoptă şi se reiau dezbaterile în şedinţa urmatoare. (5) Hotararea va fi validata doar prin votul consilierilor locali prezenti in plen. ART.61 Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 19 CAPITOLUL IV DECLARAŢII, ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI ART.62 (1) Înainte de aprobarea ordinii de zi în şedinţa ordinară reprezentanţii grupurilor de consilieri din consiliul local au dreptul de a formula declaraţii în domeniile în care sunt vizate problemele de interes local. Durata declaraţiei va putea fi de maxim 2 minute. (2) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unitatii administrativteritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al primariei sau al serviciilor şi unităţilor subordonate. (3)Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. (4)Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului, unde vor prezenta situatii sau rapoarte de activitate. ART.63 (1)Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. (2)Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării. (3)Dacă interpelarea a fost depusă în scris cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă, răspunsul se va face în şedinţa următoare. ART.64 (1)Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2)Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile, serviciile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. ART.65 (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul sau serviciul vizat este obligat sa i le furnizeze la termenul stabilit. (2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris şi oral. ART.66 Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru de intrare-iesire, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare. CAPITOLUL V DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER SECTIUNEA 1 DISPOZITII GENERALE ART.67 (1)După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier, precum şi semnul distinctiv prevăzut de statutul aleşilor locali. (2) Consilierii locali primesc drept semn distinctiv al calitatii de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, legitimatia semnata de primar, pe care au dreptul sa o foloseasca pe intreaga durata a mandatului. (3) Legitimatia se poate pastra de catre consilierii locali si dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 20 SECTIUNEA 2 DREPTURILE, OBLIGATIILE SI RASPUNDEREA ALESILOR LOCALI ART.68 (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă care va fi în cuantumul de pana la 5% din indemnizatia lunara a primarului. (2)Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, prevăzută la alin.1, este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună. (3)Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului. (4) Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza, in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local sau a comisiilor de specialitate, vor primi contravaloarea transportului. (5) Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare prefesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local. ART. 69 Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit art. 37 din Legea 393/2004 modificata , de la locul de muncă. ART.70 Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora. ART.71 (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie. (2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice. (3) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale. ART.72 Consilierului local care absentează nemotivat la trei şedinţe ordinare consecutive i se vor aplica prevederile art.9 alin.2 lit. « d » din Statutul aleşilor locali nr. 393/2004 modificata. ART.73 Consilierul local poate demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali. ART.74 Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. ART.75.(1)Consilerii locali au obligaţia : a) de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de colectivitatea care i-a ales; b) de a menţiona expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazul în care interesul personal nu are caracter patrimonial si nepatrimonial consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului; c) la probitate şi discreţie profesională; d) să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje; e) de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală; f) să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii; Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 21 g) nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private; h) să respecte Constituţia, legile tării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase; i)consilierii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale. (2) Consilierii locali vor avea program de audiente si se vor nominaliza prin hotarare de consiliu responabilitatile fiecarui consilier, pe strazi ART.76 (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. (2)Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri : a) demisie; b) incompatibilitate; c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului; e) imposibilitatea executării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; g) punerea sub interdicţie judecătorească; h) pierderea drepturilor electorale; i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei lista a fost ales; j) deces. (3)Cazul prevăzut la lit. « i » se va aplica şi viceprimarului. (4)Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier. (5)În cazurile prevăzute la alin. (2), lit. « c », « e » şi « i », hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. (6)Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. ART.77 Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunica de îndată de către instanţa de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Suspendarea durează pana la încetarea situaţiei prevăzute la alin.(1). Ordinul de suspendare se comunica de îndată consilierului local. În cazul, în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii. SECŢIUNEA 3 APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ART.78 (1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la comune pe care va fi incadrat, prin hotarare, o persoana care are studii superioare, de regula juridice sau administrative. (2) Functia pe care va fi incadrata persoana prevazuta la alin.(1) se stabileste prin hotarare a consiliului local, iar selectionarea acestei persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local. Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 22 Art. 79 Salarizarea persoanei din aparatul permanent al consiliului se face potrivit prevederilor codului muncii şi a legilor anuale privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local. ART.80 (1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local. (2) În situaţiile prevăzute la alin.1 împuternicirea sau contractul de asistenţă juridică se semnează de preşedintele de şedinţă. (3) Prin interese ale consiliului local în sensul alin.1 se înţeleg, în principal, cauzele având ca obiect hotărârile adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. (4) Compartimentul de specialitate va prezenta consiliului, lunar, la prima şedinţă ordinară, în mod obligatoriu, toate cauzele ce sunt pe rol la instanţele de judecată, având obiectul legat de administrarea domeniului public şi privat al comunei Sacalaz. ART.81. (1) Aceste posturi nu se includ în numărul maxim de posturi aprobate conform legislaţiei în vigoare. (2) Aparatului permanent al consiliului local nu i se aplică prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă. (3)Persoanele încadrate pe posturile create îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unitatii administrativ-teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale. CAPITOLUL VI DECLARAŢIILE DE AVERE ŞI DE INTERESE ART.82 (1).Aleşii locali au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese conform Legii 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. (2) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege. (3)Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, precum şi prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplica în mod corespunzător. (4)Declaraţia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere şi cuprinde funcţiile şi activităţile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005. (5) Modelul declaraţiilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului. ART. 83(1)Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data alegerii în funcţie. (2)Aleşii locali au obligaţia sa depună sau sa actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 23 cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior. (3)În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului aleşii locali au obligaţia sa depună o noua declaraţie de avere şi declaraţie de interese. ART.84(1)Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese. (2) Declaraţiile de avere şi de interese se publică pe pagina de internet a primăriei în termen de cel mult 30 de zile de la primire iar Agenţiei Naţionale de Integritate se trimit copii certificate ale acestora. (3)Numele aleşilor locali care nu depun declaraţia de avere şi de interese va fi publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere. ART.85 Fapta alesului local care, cu intenţie, depune o declaraţie de avere sau o declaraţie de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal. ART.86 Registrul declaraţiilor de avere şi Registru declaraţiilor de interese au caracter public, putând fi consultate de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE ART.87 Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii 393/2004 privind Statului aleşilor locali, prevederi care vor fi incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. ART.88 Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale consiliului local atrage aplicarea următoarelor sancţiuni : a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvântului; d) eliminarea din sala de şedinţă; e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. ART.89 (1) Sancţiunile prevăzute la art.84 lit. « a », « d » se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la litera « e » şi « f » de către consiliu, prin hotărâre. (2)Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.84 lit. « e », cazul se va transmite comisiei juridice a consiliului local, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. ART.90 (1) La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul. (2) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă in mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal al şedinţei de consiliu. (3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. (4) În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Sacalaz 24 preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. ART.91 (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia juridică a consiliului local, în cel mult 10 zile de la sesizare. (3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive. (4) Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă. ART.92 Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art.84 alin.1, lit. a-d. ART.93 (1) Pentru abaterile grave şi repetate săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, se vor aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; d) eliberarea din funcţie. (2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit. « a » şi « b » se aplică prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a Primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. « a » şi « b », hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la litera « c » şi « d », cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. « c » şi « d » poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţilor administrativ teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ- teritorială respectivă. (5) La eliberarea din funcţie se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii administraţiei publice locale 215/2001 republicata si modificata. ART.94 Împotriva sancţiunilor prevăzute la art.89 alin(1) lit. « c » şi « d », persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă. Procedura prealabilă nu este obligatorie. ART.95 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale, precum şi serviciile de specialitate ale primarului asigură consilierilor asistenţă de specialitate. ART.96 La elaborarea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ de competenţa consiliului local, precum şi la dezbaterea problemelor de interes public se vor respecta, în mod obligatoriu, prevederile şi procedura instituită prin Legea 52/2003 privind transparenţa decizional în administraţia publică. ART.97 Adoptarea şi modificarea regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a consiliului local se face pe baza votului unui număr de două treimi din numărul consilierilor în funcţie şi intră în vigoare de la data aprobării prin hotărâre.

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close